Tid for generalforsamling

Det er vår i luften og dersom borettslaget ikke allerede har gjennomført årets generalforsamling er det snart på tide. Ordinærgeneralforsamling skal nemlig holdes innen utgangen av juni hvert år.

Tema

Generalforsamling

Først publisert:

4.4.2022

Sist oppdatert:

4.4.2022

Tid for generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og det er en del formalkrav som skal følges. Alvorlige formalfeil kan føre til at generalforsamlingen må underkjennes, og at beslutningene som har blitt fattet må ugyldiggjøres.

 

Innkalling

Først og fremst må det sendes en innkalling seneste åtte dager og tidligst 20 dager før møtedatoen. For ekstraordinær generalforsamling kan det om nødvendig sendes innkalling med kortere frist, men likevel senest tre dager før møte. Lurer du på hva innkalling skal inneholde kan du lese mer og laste ned vår mal her.

 

Gjennomføringen av møtet

Under korona ble det midlertidig vedtatt at generalforsamlingen kan holdes digitalt. Dette er videreført på permanent grunnlag, og styret soma vgjør hvordan generalforsamlingen skal gjennomføres. Vær likevel oppmerksom på at andelseierne kan kreve fysisk gjennomføring. Generalforsamlingen skal gjennomføres som et fysisk møte dersom minst to andelseiere med minimum en tiendedel av stemmene krever det. Velger styret å gjennomføre en digitalgeneralforsamling er de pålagt å sikre at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på en trygg måte.

På ordinær generalforsamling skal alltid godkjenning av årsregnskap og eventuell årsmelding tas opp og avgjøres. Det skal også velges styremedlemmer dersom noen står på valg. I tillegg tas det opp dagsaktuelle saker fra styret eller andre beboere, men generalforsamlingen kan som hovedregelbare gjøre vedtak i saker som er nevnt i innkallingen med mindre alle andelseiere samtykker. Unntakene fra denne regelen finner du i borettslagsloven § 7-8.

Følgende regler for flertallskrav gelder ved stemmegivning på generalforsamlingen:

·        Vedtak i generalforsamlinga krever et flertall av de avgitte stemmene, om ikke annet følger av loven. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer, skal regnes som valgt. Det kan fastsettes andre flertallskrav i vedtektene.

·        Står stemmetallet likt, skal saken avgjøres ved loddtrekning om ikke annet følger av vedtektene.

·        Endring av vedtektene krever to tredjedeler av de avgitte stemmene. I vedtektene kan det fastsettes strengere flertallskrav.

Lov om burettslag, § 7-11.

 

Protokoll

Under møtet skal det føres protokoll over alle sakene som blir behandlet og alle vedtak som blir gjort. Protokollen skal signeres av møtelederen og minst en annen andelseier som generalforsamlingen har valgt. Er du usikker på hva en protokoll skal inneholde kan du laste ned vår mal her.  

Beklager! Noe gikk galt med innsendingen av skjemaet.